نرم افزار AMD Radeon Adrenalin 23.4.1

سازگاری درایور دسکتاپ Radeon 7000 Radeon RX 7900 XTX، Radeon RX 7900 XT Radeon 6000 Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 6800, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6700, Radeon RXT, Radeon RXT, Radeon RX 6600, 6600 XT، Radeon RX 6400 Radeon 5000 Radeon VII، Radeon RX 5700 XT، Radeon RX 5700، Radeon RX 5600، Radeon RX 5500 XT، Radeon RX 5500، Radeon RX 5300 رادئون 500 Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56, Radeon Vega Nano, Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570, Radeon RX 560, Radeon RX 560D, Radeon RX 550, Radeon 55 Radeon 400 Radeon RX 480، Radeon RX 470، Radeon RX 470D، Radeon RX 460 سیار Radeon 6000M Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6800S, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6600M, Radeon RX 6600M, Radeon RX 60XM, Radeon RX 60XM, Radeon RX 60XM, Radeon RX 60XM Radeon RX 6450M، Radeon RX 6300M، Radeon 5000M Radeon RX 5700M، Radeon RX 5600M، Radeon RX 5500M، Radeon RX 5300M Radeon 600 Radeon RX 640, Radeon 630, Radeon 620, Radeon 625, Radeon 610 یکپارچه Radeon 600M Radeon 680M، Radeon 660M، Radeon 610M رادئون وگا Radeon (RX) Vega 11، Radeon Vega 8، Radeon Vega 6، Radeon Vega 3منبع

محمدصادق مجدی

majdi.ir

محمدصادق مجدی هستم عاشق سخت افزار کامپیوتر